Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en nieuwe inschrijvingen voor seizoen 2023-2024.

Privacy
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018) informeren we je dat Studio26 je gegevens opneemt in het cursistenadministratiesysteem en boekhoudprogramma voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres en telefoonnummer om je informatie omtrent de les te sturen en ontvang je de algemene nieuwsbrief van Studio26. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk via de knop in de nieuwsbrief. Voor een uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid, verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Wijziging persoonlijke gegevens
Indien je je persoonlijke gegevens wilt veranderen, dan kun je dit zelf aanpassen via de Mijn Studio26 webapp. Lees hier hoe je de app kunt gebruiken of log in via https://mijn.studio26.nl.

Proefles voor groepscursussen
Om zeker te weten of je hebt gevonden wat je zoekt, is het mogelijk om een proefles te volgen in een van onze groepscursussen. In verband met de sociale veiligheid voor de leerlingen is kijken bij de (proef)les helaas niet toegestaan. Hiervoor worden speciale open lessen georganiseerd.

Introductieles voor individuele cursussen
Om zeker te weten of je hebt gevonden wat je zoekt, is het mogelijk om vrijblijvend een introductieles te volgen. Introductieles tot 21 jaar €19,- p.p. Introductieles vanaf 21 jaar €24,- p.p. Introductieles duo tot 21 jaar €22 p.p. Indien je besluit door te gaan met de les, betaal je vanaf de eerstvolgende muziekles. In verband met de sociale veiligheid voor de leerlingen is kijken bij de (introductie)les helaas niet toegestaan. Hiervoor worden speciale open lessen georganiseerd.

Tarieven
Het cursusgeld staat vermeld bij elke cursus op de website. Dit maandelijkse tarief is gebaseerd op een gespreide betaling van 10 keer het maandtarief verdeeld over 10 betalingstermijnen. Start je aan het begin van het seizoen, dan wordt exact dit bedrag per maand geïncasseerd. Indien je je gedurende het seizoen inschrijft en dus in minder termijnen gaat betalen, kan het maandelijkse tarief iets afwijken van het genoemde bedrag op de website. Bij tussentijdse opzegging vindt er een afrekening plaats op basis van het aantal daadwerkelijk gevolgde lessen. Mogelijk ontvang je dan dus nog een bedrag terug of dien je nog iets bij te betalen. Bij een nieuwe inschrijving betaalt men bovenop het cursusgeld eenmalig € 17.50,- inschrijfkosten. Voor de danslessen geldt een kledingrichtlijn, waaraan cursisten zich dienen te houden. Voor het leren bespelen van een muziekinstrument is het noodzakelijk dat je zelf een instrument aanschaft om thuis te kunnen oefenen. Tevens zal er één muziekles per seizoen worden besteed aan een presentatie (Muziekcafé). 

Reductiebeleid
In een aantal gevallen heb je recht op één van onderstaande kortingsvormen op je lesgeld. Per cursist kan er gebruik worden gemaakt van één kortingsvorm, een combinatie van deze kortingsvormen is niet mogelijk. Je ontvangt altijd de meest gunstige korting. Het reductiebeleid is alléén van toepassing op groepslessen dans, muziek, theater en circus en geldt dus niet voor individuele of duo muzieklessen en lessen van de vooropleiding.

  • Bij opgave van twee of drie groepslessen dans, muziek, theater en/ of circustheater ontvang je 10% korting op alle groepslessen. 
  • Bij opgave van vier of meer groepslessen dans, muziek, theater en/ of circustheater ontvang je 20% korting op de vier duurste cursussen. De vijfde en volgende groepsles is dan gratis. Bij een onbeperkt aantal lessen betaal je dus altijd maar maximaal vier groepslessen.
  • Op vertoning van een geldige studentenkaart ontvang je 10% korting op je eerste en volgende groepsles(sen).

Daarnaast kun je bij Studio26 gebruik maken van een aantal ondersteunende financiële middelen.

  • Iedereen die woonachtig is in de gemeente Arnhem, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven of Overbetuwe, en een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, ontvangt automatisch de GelrePas. Als je in het bezit bent van een GelrePas, vul dan je Gelrepasnummer in op het digitale inschrijfformulier. Kijk voor de actuele vergoedingen en voorwaarden op de website van je eigen gemeente.
  • Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een cultuureducatieve instelling. Gezinnen die geen recht hebben op de GelrePas omdat ze buiten de 120% norm vallen, maar waarvan het besteedbaar inkomen te beperkt is, kunnen een aanvraag indienen via een intermediair.
  • Ook via Stichting Leergeld kunnen gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een aanvraag indienen voor een (volledige) bijdrage van een cursus dans, muziek, theater of circus. Kijk voor de voorwaarden op de website van de gemeente Arnhem/Rheden of Duiven/Westervoort.
  • Mensen uit Arnhem en omgeving die zich in een sociaal isolement bevinden, of om een medische of psychische reden een les willen volgen, kunnen een financieel steuntje in de rug aanvragen bij de Dullertsstichting

Betaling
Instromen bij een cursus is op ieder gewenst moment mogelijk. Je betaalt uiteraard pas vanaf de eerste gevolgde les (betaalde proeflessen muziek tellen niet mee). Stroom je dus bijvoorbeeld halverwege december in, dan betaal je het aantal lessen die je vanaf dat moment gaat volgen. Betaling van het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso of een éénmalige seizoensbetaling d.m.v. bankoverschrijving. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden machtig je Studio26 om het lesgeld van je bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in termijnen geïncasseerd. Bij opgave aan het begin van het seizoen is dat 10 termijnen; bij opgave gedurende het seizoen in het aantal termijnen dat nog resteert.
 

Indien een incasso wordt gestorneerd, worden € 2,- stornokosten per stornering in rekening gebracht. Bij betaling op factuur worden na 14 dagen € 2,- herinneringskosten en na nog eens 14 dagen € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien het cursusgeld na een aanmaning niet is voldaan, is Studio26 genoodzaakt de cursist de toegang tot de les te ontzeggen.

Looptijd
Bij inschrijving ga je een abonnement aan voor een bepaalde tijd, dat wil zeggen tot het einde van het lopende seizoen. Het seizoen 2023-2024 loopt van maandag 4 september 2023 tot en met 30 juni 2024. Aan het einde van het seizoen worden niet-opgezegde cursussen stilzwijgend verlengd voor het nieuwe seizoen. Bij stilzwijgende verlenging wordt je abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd. Strippenkaarten dienen in het seizoen van aanschaf gebruikt te worden. Niet-gebruikt tegoed is niet mee te nemen naar een volgend seizoen.

Opzegtermijn
Tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk. Je dient de opzegging zelf door te geven via de Mijn Studio26 webapp. In het eerste seizoen geldt een opzegtermijn van drie hele kalendermaanden (abonnement bepaalde tijd). Bij lidmaatschap langer dan één seizoen (abonnement onbepaalde tijd), geldt de wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Voor kinderen tot en met 3 jaar geldt een standaard opzegtermijn van één kalendermaand. 

Overstappen naar een andere les
Overstappen naar een andere les is mogelijk. Je dient de wijziging zelf door te geven via de Mijn Studio26 webapp (via 'mijn activiteiten' en dan 'lespakket aanpasen'). 

Lesuitval
Als je door omstandigheden niet bij de les aanwezig kunt zijn, verzoeken we je om dat tijdig door te geven via de Studio26 WebApp. De docent krijgt hier dan een melding van. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent, wordt altijd geprobeerd een geschikte vervanger te zoeken. Mochten wij door overmacht de les moeten laten uitvallen, dan ontvang je hiervan tijdig telefonisch bericht. Studio26 behoudt zich het recht voor, bij calamiteiten, per seizoen twee lessen per cursus zonder restitutie uit te laten vallen.

Restitutieregeling
Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie plaats.

Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kunt volgen, kun je je melden bij de administratie om te bespreken of tijdelijk stopzetten van betaling mogelijk is. Bij een bijzonder geval kun je denken aan een gebroken been of een langdurige ziekte. Bij afwezigheid van meer dan zes lessen en met overhandiging van een doktersverklaring (vooraf) heb je altijd recht op restitutie van het lesgeld voor de periode dat je afwezig bent geweest.

Bij opheffing van een les vanuit Studio26 heb je recht op restitutie van het lesgeld voor de lessen die niet meer gevolgd kunnen worden. Het resterende bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Studio26 de lessen niet meer zal aanbieden.

Fotografie en video
Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, onze social mediakanalen of drukwerk. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar administratie@studio26.nl onder vermelding van de naam van de leerling. Wij hebben een enorm groot foto-archief. Dit betekent dat het voor ons ondoenlijk is op zoek te gaan naar de foto's die je verwijderd wilt hebben. Alleen bij opgave van datum voorstelling en het nummer van de foto kunnen wij deze verwijderen.

Auteursrecht
Indien door Studio26 cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventuele studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

Studio26 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen (o.a. kleding, instrumenten en vervoermiddelen) ondervonden tijdens lessen, vrije trainingen en repetities in of nabij de locaties van Studio26 of op een locatie van een voorstelling.

Alcohol en drugs
Op alle locaties van Studio26 geldt een rookverbod. De school volgt een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs. Op onze locaties is gebruik hiervan niet toegestaan. Leerlingen die onder invloed zijn wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Wij nemen in een dergelijk geval naderhand altijd contact op met de ouder(s)/ verzorger(s).

Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan. In specifieke gevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

Vertrouwenspersoon
Ouders en leerlingen die aanlopen tegen niet gewenst gedrag in de lessen van Studio26, kunnen terecht bij Esther Mast.

Suggesties, opmerkingen en klachten
Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud of de organisatie van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je terecht bij de administratie.

Tot slot
Met het digitaal verzenden van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Studio26 is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Contactgegevens
Bezoekadres hoofdlocatie, tevens postadres:

Studio26
Larensteinselaan 26-d
6882 CT  VELP
Telefoon: 026-383 04 22
E-mail: administratie@studio26.nl
Website: www.studio26.nl
KvK-nummer: 09087524